Tutkimus- ja kehittämistoiminta lukuvuonna 2010-11

KOULU 3.0 – SOSIAALISEN MEDIAN OPETUSKOKEILUJA

Sosiaalisen median luokkahuonekokeiluja kodin ja koulun välisen yhteistyön lisäämiseksi

Toiminnan toteuttajat: lehtori Kimmo Nyyssönen, 5a-luokka

Tavoitteet:

 • kodin ja koulun vuorovaikutuksen lisääminen luokkien blogien avulla  http://norssi.vuodatus.net/
 • sosiaalisen median välineiden käytön harjoitteleminen luokan erilaisissa projekteissa

Sisältö:

 • seuraavien oppiaineiden (äidinkieli, matematiikka, biologia, maantieto, fysiikka, kemia, kuva-taide, tekninen työ, tekstiilityö ja liikunta) sisältöalueiden opiskelua sosiaalisen median avulla – Wiki (Wikispaces), tube (YouTube), blogit (Vuodatus, Peda.net)

Opetuskokeilun loppuraportti:
http://www.enorssi.fi/hankkeet/koulu30_osahanke_savonlinnan_normaalikoulu_Luokkablogi.pdf

Vuorovaikutus haltuun verkossa – erilaisten sosiaalisten medioiden luokkahuonekokeiluja perusasteen viidennellä luokalla

Toiminnan toteuttajat: lehtori Kari Niittymäki, luokka 5c

Tavoitteet:

 • uusien sosiaalisen median työvälineiden ja ympäristöjen käyttöönottaminen
 • pedagogisesti perusteltujen ja tarkoituksenmukaisten oppimateriaalien tuottaminen sosiaalisen median avulla

Sisältö:

 • 5. luokan oppiaineiden (erityisesti äidinkieli, lisäksi mahdollisesti ainakin biologia, maantieto, historia, uskonto, kuvataide) sisältöalueiden harjoitteleminen sosiaalisen median avulla
  Wiki, iEthernet, Second Life

Opetuskokeilun loppuraportti:
http://www.enorssi.fi/hankkeet/Koulu30_niittymaki.pdf

 

Norppaooppera

Toiminnan toteuttajat: projektipäällikkö Eero Kovanen, kokeiluluokkia ja heidän opettajiaan (1.-6.- luokilta), äidinkielen, musiikin ja kuvataiteen opetuksen asiantuntijoita
Opettajankoulutus (SKOPE): taide- ja taitoainekasvatuksen tutkimusprofessori Martina Paatela-Nieminen, taito- ja taideainekasvatuksen lehtoreita, OpeArt – opiskelijoita
Aducate: teknologiavastaava Joacim Rönn, pedagoginen asiantuntija Teemu Moilanen, mediavastaava Pekka Ranta
Savonlinnan oopperajuhlat: oopperajohtaja Jan Hultin, oopperakasvatuksen asiantuntija Olli Tuunanen, libretisti*, säveltäjä*, ohjaaja*, lavastaja*, pukusuunnittelija*, valosuunnittelija*, muuta taiteellista henkilökuntaa*
(*= ei vielä nimetty)

Tavoitteet:

Normaalikoulu ja opettajankoulutus:

 • uusien pedagogisten käytänteiden tutkiminen ja aloittaminen taide- ja taitoainekasvatuksessa (sekä peruskoulu että opettajankoulutus),
 • uusien oppimisympäristöjen ja oppimateriaalien tutkiminen, kokeileminen ja kehittäminen,
 • asiantuntijaverkostojen käyttäminen opettajankoulutuksessa ja
 • uusien yhteistyömuotojen luominen paikallisten kulttuuri- ja taidelaitosten kanssa.

Tavoitteet valtakunnallisesti:

 • herättää lasten ja opettajien kiinnostus oopperataiteeseen ja sen monipuoliseen ja jännittävään maailmaan,
 • kasvattaa lasten tietoisuutta saimaannorpan elämästä ja elinympäristöstä
 • vahvistaa lasten ja opettajien kykyä monialaiseen arviointiin ja keskusteluun suojelukysymyksissä,
 • tehdä Saimaata, norppaa, Olavinlinnaa ja oopperaa tutuksi kilpailuun osallistuville ja sitä seuraaville,
 • projekti osaltaan jalkauttamassa Maabrändiraportin antamia tehtäviä liittyen veteen ja koulutukseen.

Sisältö:

 • ”Norppa-ooppera” on Savonlinnan Oopperajuhlien seuraava lastenoopperaprojekti, joka toteutetaan yhteistyössä Savonlinnan opettajankoulutusyksikön kanssa.
 • Oopperan luomisprosessissa suomalaiset lapset ovat keskeisessä roolissa.
 • Oopperateoksen luomiseen lapset osallistuvat alakoululuokille suunnatun kilpailun kautta.
 • Kilpailussa on kaksi vaihetta: kirjoituskilpailu, jonka voittajatarinaan oopperan libretto perustuu sekä visualisointikilpailut oopperan lavastuksesta ja puvustuksesta.
 • Kirjoitus-, lavastus- ja puvustuskilpailujen voittajaluokat palkitaan luokkaretkellä Savonlinnaan.
 • Kilpailu kouluissa alkaa syksyllä 2011, ja ”Norppa-ooppera” on suunniteltu esitettäväksi Olavinlinnassa kesällä 2013.
 • Savonlinnan opettajankoulutusyksikössä tehdään ja normaalikoululla testataan www-sivusto tukemaan opettajia ja lapsia kilpailun eri vaiheissa.
 • Verkkosivuilta löytyy sähköistä opetusmateriaalia liittyen mm. norppaan, oopperaan, tarinoiden kir-joittamiseen, piirtämiseen, maalaamiseen, pienoismallin rakentamiseen jne.
 • Verkkosivut kasvavat ja laajenevat kisan edetessä, ja siellä voi nähdä omia ja muiden kilpailutöitä. 
 • Sivustolle kerätään myös tarinoita kansalaisten omista todellisista norppakokemuksista. 
 • Verkkosivujen ja opetusmateriaalin valmistumisesta, kilpailutehtävien antamisesta kouluille sekä kil-pailutöiden arvioinneista vastaavat Savonlinnan opettajankoulutusyksikön luokanopettajiksi opiskelevat
   (erityisesti OpeArt – opiskelijat), jotka koulutuksessaan erikoistuvat taide–ja taitoaineisiin.
 • Opiskelijoita ohjaa ryhmä alan ammattilaisia (mm. säveltäjä, libretisti, ohjaaja, lavasta/puvustaja).

Tutustu hankkeeseen:
http://www.norppaooppera.fi/

 

Osallistavan opetuksen ja ohjausmallien kehitystyö Savonlinnan normaalikoulun perusopetuksessa sekä opetusharjoittelun ohjauksessa

Toiminnan toteuttajat: lehtori Merja Kuosmanen, luokka 1a. Yhteistyötahona normaalikoululla toimiva Savonlinnan kaupungin esiopetusryhmä

Tavoitteet:

 • oppilaiden ja opiskelijoiden osallisuuden lisääminen
 • uusien kollaboratiivisten ohjauskäytänteiden luominen luokanopettajakoulutuksen opetusharjoitteluun
 • aidosti oppilaslähtöisen opetustoiminnan kehittäminen

Sisältö:

 • osallistavia toimintatapoja perusopetukseen sekä opetusharjoittelun ohjaukseen
 • leikkipedagogiikka osana perusopetusta
 • kollaboratiiviset ohjauskäytännöt opetusharjoittelussa

 

Kieltenopetuksen kehittämishanke

Toiminnan toteuttajat: rehtori Heli Lepistö, lehtorit Merja Wessman, Tuija Pakarinen ja Marjo-Hanna Poutanen

Tavoitteet:

 • uuden oppimisympäristön luominen
 • valinnaiskielten markkinointi
 • kansainvälisyys
 • kielisalkku
 • verkostoituminen ja koulutus

Sisältö:

 • kannettavat tietokoneet kielten opiskeluun
 • kielistudiolaitteet
 • koulun oma kieliesite
 • ranskan ja saksan kerho 2.-4. – luokkalaisille
 • frankofoniapäivän yhteistyössä Rantasalmen lukion ja Taidelukion ranskanopettajien jaopiskelijoiden kanssa
 • Martinpäivän kulkue, saksanlukijat
 • ranskan- ja saksanopiskelijoiden (9.luokat) opintoretkien tukeminen
 • espanjankielen kerho 9.-luokkalaisille
 • portfoliot 9.-luokkalaisilla englannissa ja ranskassa
 • vieraita Britanniasta, Pohjois-Afrikan maista ja Espanjasta
 • koulutukset