Tieto- ja viestintätekniikan strategia

 Savonlinnan normaalikoulun tieto- ja viestintätekniikan strategia 2013 – 2016

 

Visio

 Harjoittelukoulut ovat asiantuntija- ja edelläkävijäyhteisöjä tieto- ja viestintätekniikan laaja-alaisessa pedagogisessa hyödyntämisessä opetuksessa, opetusharjoittelussa sekä niiden tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoiminnassa. Harjoittelukoulut toimivat pedagogiikan lisäksi myös tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön edelläkävijöinä. Perustehtäviä toteutetaan tutkimalla ja kehittämällä teknologiatuettua oppimista ja uusia oppimisympäristöjä. Tähän pyritään toimimalla kiinteässä yhteistyössä yliopiston ja erityisesti opettajankoulutuksen TVT:n opetuskäyttöön liittyvässä tutkimus- ja kehittämistoiminnassa.

 Harjoittelukoulun opettajat, oppijat ja opetusharjoittelijat osaavat erinomaisesti hyödyntää erilaisia päätelaitteita ja verkkopalveluita ja toimivat yhteiskunnassa aktiivisina median käyttäjinä ja tuottajina. Harjoittelukoulujen oppijat saavat harjoittelukoulussa tulevaisuuden jatko-opiskelun ja työelämän kannalta tarvittavat monipuoliset opiskelutaidot.

 Harjoittelukoulujen oppimisympäristö ja oppimisprosessi laajenevat ulos luokkahuoneesta ja tukevat yhteisöllistä oppimista ja oman osaamisen jakamista. Harjoittelukoulut käyttävät ja kehittävät laajamittaisesti sähköisiä oppimateriaaleja. Koulut varustavat opettajat ja oppijat toiminnan edellyttämällä teknologialla. Oppijoille mahdollistetaan omien päätelaitteiden (mm. tabletit, älypuhelimet) hyödyntäminen koulutyössä. Harjoittelukoulut tarjoavat oppilaille pääsyn koulun langattomaan verkkoon oppijoiden omilla laitteilla.

 

1. Kehittämiskohteet ja toimenpiteet

1.1 Tarkoituksenmukaiset verkkoyhteydet

 Normaalikoulussa toimii sekä langaton että kiinteä verkko (100mb). Mahdolliset langattoman verkon katvealueet poistetaan strategiakauden aikana. Strategiakauden alkupuolella, vuosien 2013 – 2014 aikana, kaikilla koulun oppilailla ja opiskelijoilla on mahdollisuus hyödyntää koulun verkkoa opiskelussaan (BYOD).

 

1.2 TVT-varustuksen tason varmistaminen

Strategiakauden alussa koulussa on käytössä pääasiassa koulun itsensä hankkimia omia tietokoneita (liite1). Strategiakauden aikana Savonlinnan normaalikoulussa siirrytään laitteistojen osalta elinkaarimallin toteuttamiseen. Tämä toteutetaan leasing-menettelyllä. Koulu hankkii henkilökunnalle käyttöön henkilökohtaisen päätelaitteen. Oppilaiden osalta siirrytään strategiakauden aikana enenevässä määrin oppilaskohtaisiin päätelaitteisiin. Tavoitteena on, että strategiakauden loppupuolella jokaisella koulun oppilailla olisi käytössään oppimisensa tukena henkilökohtainen päätelaite.

 

1.3 Harjoittelukoulujen erityispiirteet osana yliopistojen tietohallintokokonaisuutta

Harjoittelukoulut poikkeavat muusta yliopistosta lakisääteisen perusopetukseen liittyvän perustehtävänsä kautta. Koululla on tähän liittyen tutkimus- ja kehittämishanketoimintaa, jonka yhteydessä käytetään erilaisia teknologisia sovelluksia. Tavoitteena on siirtyä oppilaiden henkilökohtaisiin käyttäjätunnuksiin ja koulun sähköpostiin. Henkilökunnan osalta käytetään henkilökohtaisia tunnuksia. Yhteiskäyttöisten laitteistojen osalta mahdollistetaan laitteistolle pääsy yhteiskäyttöisillä oppilastunnuksilla (oppilaat, vierailijat).

 

1.4Tekninen ja pedagoginen tuki

Savonlinnan normaalikoulussa toimii yhteistyössä yliopiston tietohallintokeskuksen kanssa. Koululla toimii oma tekninen tukihenkilö.

 


2. Opettajien TVT-taidot ja täydennyskoulutus

 

2.1 Teknisten ja pedagogisten perustaitojen varmistaminen

Opettajakunnasta valitaan pedagogiset tukihenkilöt vuosittain. Koulun sisällä olevaa osaamista tuodaan esille jaetun asiantuntijuuden periaatteella. Opettajille järjestetään tarvittavaa täydennyskoulutusta syksyn 2012 osaamiskartoitukseen perustuen ja mahdollistetaan henkilökohtaisten TVT-taitojen kehittäminen. Henkilökunnan osaamiskartoitus ja arviointi toteutetaan 1-2 kertaa strategiakauden aikana. Uusi henkilöstö perehdytetään koulun tieto- ja viestintätekniikkaan.

2.2 Oppimisalustat ja sähköiset oppimateriaalit

Perinteisen luokkahuoneen rajat ovat murtumassa. Tähän liittyy enenevässä määrin koulun ulkopuoliset oppimisympäristöt ja tietoresurssit. Oppimisympäristöjä kehitetään jaetun asiantuntijuuden, yhteisöllisen tiedonrakentelun ja etäyhteydet mahdollistaviksi tiloiksi. Luokkahuoneen, sähköisten oppimateriaalien ja koulun ulkopuolisten oppimisympäristöjen keskinäinen vuorovaikutus korostuu ja tavoitteena on, että vähintään 10 % opiskelusta tapahtuu luokkahuoneen ja koulurakennuksen seinien ulkopuolella. Strategiakaudella painopiste siirtyy painetusta sähköisiin oppimateriaaleihin. Tavoitteena on, että strategiakauden lopulla vähintään puolet käytetystä oppimateriaalista on sähköistä.

 

2.3 Sosiaalinen (yhteisöllinen) media opetuksessa


Strategiakauden aikana koulussa yhtenäistetään sosiaalisen median käyttöön liittyvät säännöt. Henkilökunnalle järjestetään sosiaaliseen mediaan (välineet ja ympäristöt) ja tekijänoikeuksiin liittyvää koulutusta. Tietoturva-asioista tiedotetaan tarvittaessa erikseen ja asiaan liittyen järjestetään koulutusta.

 

3. TVT ohjatussa harjoittelussa sekä kodin ja koulun yhteistyössä

3.1 TVT:n hyödyntäminen ohjatussa harjoittelussa

Tavoitteena on, että opiskelijat kykenevät suunnittelemaan opiskelua ja oppimista teknologiatuetusti. He kehittyvät oppimateriaalin kriittisinä tarkastelijoina, suunnittelijoina ja tuottajina.

 

3.2 TVT kodin ja koulun yhteistyössä

 Jokaisen koulumme opettajan tulee hallita oppilastietojärjestelmän (WILMA) sujuva käyttö kodin ja koulun välisessä yhteistyössä. Opettajat voivat käyttää kotien suuntaan tapahtuvaan viestintään ja koulutyön näkyväksi tekemiseen myös muita soveltuvia viestintäkanavia (esim. blogit, luokan kotisivut ja sähköposti). Oppilaita ja huoltajia oheistetaan ja perehdytetään oppilastietojärjestelmän käyttöön.

4. Strategialiitynnät ja sidosryhmät

Itä-Suomen yliopisto ja Savonlinnan OKL ovat lähimmät yhteistoimijat. Lisäksi yhteistyökumppaneina ovat Savonlinnan kaupunki, alueen järjestöt ja kaupallisen alan toimijat.

 

5. Arviointi

Koulun TVT-työryhmä arvioi vuosittain TVT-strategian toteutumista. Strategiakauden aikana pyritään määrittämään oppilaiden TVT-taitojen osaamisen tavoitetaso alakoulun ja yläkoulun päättyessä. Oppilaiden osaamista kartoitetaan ja arvioidaan tarpeen mukaan.

 

6. Liitteet

 

 

Savonlinnan normaalikoulun tieto- ja viestintätekniikan strategia 2013 – 2016 (PDF-tiedosto)
Nykyinen TVT-laitteisto (PDF-tiedosto)