Savonlinnan normaalikoulun strategia 2012-2016

 SAVONLINNAN NORMAALIKOULUN STRATEGIA 2012-2016

perinteitä kunnioittaen – kestävää tulevaisuutta luoden!

 

 VISIO

Savonlinnan normaalikoulu on taito- ja taideaineita painottava yhtenäisen perusopetuksen koulu. Koulu painottaa opetuksessa sekä oppimisessa innovatiivista, uutta luovaa otetta. Perustehtävää toteutetaan tutkimalla ja kehittämällä oppimista ja uusia oppimisympäristöjä. Tämä tapahtuu hyödyntäen ainutlaatuista luonto- ja kulttuuriympäristöä, uusia tilaratkaisuja ja teknologiaa.

Savonlinnan normaalikoulu toimii osana Itä-Suomen yliopiston opettajankoulutusta. Koulu muodostaa yhdessä opettajankoulutuksen kanssa kansainvälisesti tunnetun sekä pedagogisia innovaatioita tutkimusperustaisesti kehittelevän oppimisyhteisön. Tämä luo perustan koulun pedagogiikan ja toiminnan kehittämiselle sekä opettajaksi opiskelevien kasvun tukemiselle.

 

MISSIO

Savonlinnan normaalikoulussa toteutettavan opetuksen ja opettajankoulutuksen tehtävänä on kouluttaa opetuksen lähiajan ja tulevaisuuden haasteiden kohtaamiseen kykeneviä, innovatiivisia sekä yhteistyötä, yhdenvertaisuutta ja osallisuutta työssään korostavia oppilaita ja opettajia.

 

ARVOT

  • innovatiivisuus – olemme avoimia uusille ideoille
  • uudistumiskyky – tutkimme, kouluttaudumme ja seuraamme aktiivisesti alaamme
  • luovuus – kehitämme uusia tapoja toimia
  • vastuullisuus – otamme uudet asiat haasteina ja pyrimme asetettuihin tavoitteisiin
  • yhteisöllisyys – emme jätä toisiamme yksin
  • luottamus – antaa turvallisen pohjan toimia yhdessä ja mahdollistaa hedelmällisen vuorovaikutuksen

TOIMINTA-AJATUS

 Halu oppia ja kehittyä – normaalikouluopettajankoulutuksen osana muodostaa oppivan yhteisön, jonka jäsenillä (mm. oppilaat, opiskelijat, henkilöstö) on halu oppia toisiltaan ja kehittyä toiminnassaan (opetus, tutkimus, koulutus) elinikäisesti. Opettajuuden kehittyminen tapahtuu tutkimusperustaisen ohjauksen tukemana autenttisissa oppimistilanteissa.

 

 KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT 

  1. Innovaatioympäristön kehittäminen

Opettajaksi opiskelevien koulutus, tutkimus ja normaalikoulun toiminta tapahtuvat toistensa välittömässä vuorovaikutuksessa osittain yhteisissä tiloissa. Toiminnassa hyödynnetään yhteisin resurssein uudenaikaisinta välineistöä. Oppimisympäristöjä kehitetään jaetun asiantuntijuuden, yhteisöllisen tiedonrakentelun ja etäyhteydet mahdollistaviksi tiloiksi. Luokkahuoneen, eOppimisen, sähköisten oppimateriaalien ja koulun ulkopuolisten oppimisympäristöjen keskinäinen vuorovaikutus korostuu ja tavoitteena on, että vähintään 10 % opiskelusta tapahtuu luokkahuoneen ja koulurakennuksen seinien ulkopuolella. Strategiakaudella painopiste siirtyy painetusta sähköisiin oppimateriaaleihin. Tavoitteena on, että strategiakauden lopulla vähintään puolet käytetystä oppimateriaalista on sähköistä.

  1. Talous

Talous mahdollistaa innovatiivisen toiminnan ja yhtä hyvin innovatiivinen toiminta vahvistaa taloutta. Talous- ja toimintasuunnitelma ohjaa toimintaa tehokkaasti. Tiiviin vuorovaikutuksen ja verkottumisen avulla pyritään ulkopuolisen rahoituksen hankintaan. Kiinteistömenojen hallinnan osalta pyritään tilojen käyttöastetta nostamalla ja yhteiskäyttöisyyttä lisäämällä (ns. käyttömenot). Koulutuksen laatua, vaikuttavuutta ja toiminnan tehokkuutta lisätään työsuhteisiin liittyviä toimenkuvia ja koulutuksen rakenteita kehittämällä.

  1. Henkilöstö ja kyvykkyys

Sitoutuminen toiminnan jatkuvaan kehittämiseen ja osallistavuuteen. Henkilöstöstrategian avulla pyritään painoalueiden mukaiseen osaamisen vahvistamiseen uusia tehtäviä määriteltäessä ja vakansseja täytettäessä. Osaamista arvioidaan ja täydennyskouluttautumista tarkastellaan vuosittain.

 

Savonlinnan normaalikoulun strategia 2012-2016