1. Savonlinnan normaalikoulun opetussuunnitelma 2016

olavinlinnav22

Opetushallitus on hyväksynyt esiopetuksen-, perusopetuksen-, ja lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteet 22.12.2014. Uusi valtakunnallinen opetussuunnitelma astuu voimaan 1.-6.-luokkien osalta 1.8.2016. Tämän jälkeen vuosiluokat 7–9 tulevat uuden opetussuunnitelman piiriin asteittain kolmena seuraavana vuonna.

Savonlinnassa on tehty esi- ja perusopetuksen seudullinen opetussuunnitelma (Savonlinnan kaupunki, Enonkoski, Savonlinnan normaalikoulu). Opetussuunnitelmaprosessiin on osallistettu myös oppilaita, vanhempia ja eri sidosryhmiä. Eri koulutuksen järjestäjästä johtuen Savonlinnan normaalikoulu on laatinut niin yleiseen osaan kuin oppiaineteksteihin koulukohtaisia täydennyksiä.

Savonlinnan normaalikoulu on Itä-Suomen yliopistoon kuuluva perusasteen vuosiluokkien 1.–9. harjoittelukoulu. Tavoitteena on oppilaiden kasvattaminen itsenäisiksi ja vastuullisiksi. Kaikille tulee taata fyysisesti ja henkisesti turvallinen kouluympäristö.

Koulussa toimitaan siten, että oppilas voi turvallisesti ja ohjatusti opetella vastuunottamista ja -kantamista sekä elämässä tarvittavia taitoja.

 • Oppilas kasvaa arvostamaan itseään, toisia ihmisiä sekä ympäristöään.
 • Oppilas kasvaa luottamaan itseensä sekä tekemään yhteistyötä toisten kanssa. Oppilas kasvaa myös kriittiseksi ja arvostelukykyiseksi sekä oppii vastaanottamaan ja antamaan rakentavaa palautetta.
 • Oppilas kasvaa ottamaan vastuuta omasta koulutyöskentelystään, omista päätöksistään ja tekemisistään.

Koulun painoalueita ovat taito-, taide- ja viestintäkasvatus. Koulun tehtävänä on myös uuden pedagogisen tiedon soveltaminen ja tuottaminen kokeilu-, tutkimus- ja kehittämistoiminnan avulla ja tämän tiedon välittäminen opetusharjoittelijoille. Lisäksi koulun tehtävänä on kokonaisvaltainen opetuksen ja oppimisen laadun kehittäminen yhteistyössä yliopiston kanssa.

Opetussuunnitelman tehtävänä on edistää opetuksen laadun jatkuvaa kehittämistä ja vahvistaa koulutuksellista jatkumoa. Se luo perustan esiopetuksesta perusopetukseen ja perusopetuksesta seuraavaan koulutusvaiheeseen siirtymiselle. Laadinnassa otetaan huomioon muut paikalliset suunnitelmat kuten

 • varhaiskasvatuksen suunnitelma
 • kunnan esiopetuksen opetussuunnitelma
 • perusopetukseen valmistavan opetuksen suunnitelma
 • aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnitelma
 • lastensuojelulain mukainen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma
 • yhdenvertaisuuslain mukainen yhdenvertaisuussuunnitelma
 • kestävän kehityksen tai kulttuurikasvatuksen suunnitelma
 • muut opetuksen järjestäjän tekemät, erityisesti koulutusta, lapsia, nuoria ja perheitä koskevat suunnitelmat ja päätökset.

Perusopetuslaki 2003, 2010, 2013

Lastensuojelulaki 2007

Valtioneuvoston asetus 2012

1.1 Savonlinnan normaalikoulun perusopetuksen opetussuunnitelman asiakirjat