Opetus

Koulun arvot ja toiminta-ajatus

Savonlinnan normaalikoulu on Joensuun yliopistoon kuuluva perusasteen vuosiluokkien 1-9 harjoittelukoulu.Tavoitteena on oppilaiden kasvattaminen itsenäisiksi ja vastuullisiksi. Kaikille tulee taata fyysisesti ja henkisesti turvallinen kouluympäristö.

 • Oppilas kasvaa arvostamaan itseään, toisia ihmisiä sekä ympäristöään.
 • Oppilas kasvaa luottamaan itseensä sekä tekemään yhteistyötä toisten kanssa. Oppilas kasvaa myös kriittiseksi ja arvostelukykyiseksi sekä oppii vastaanottamaan ja antamaan rakentavaa palautetta.
 • Oppilas kasvaa ottamaan vastuuta omasta koulutyöskentelystään, omista päätöksistään ja tekemisistään.
 • Koulussa toimitaan siten, että oppilas voi turvallisesti ja ohjatusti opetella vastuunottamista ja -kantamista sekä elämässä tarvittavia taitoja.
 • Koulun painoalueita ovat taito-, taide- ja viestintäkasvatus. Koulun tehtävänä on myös uuden pedagogisen tiedon soveltaminen ja tuottaminen kokeilu-, tutkimus- ja kehittämistoiminnan avulla ja tämän tiedon välittäminen opetusharjoittelijoille. Lisäksi koulun tehtävänä on kokonaisvaltainen opetuksen ja oppimisen laadun kehittäminen yhteistyössä yliopiston kanssa.
Kasvatus- ja oppimistavoitteet koulussamme

Savonlinnan normaalikoulun kasvatuksellisena tavoitteena on itsenäisen, tasapainoisen sekä ilmaisu- ja yhteistyökykyisen, toisen aseman tunnustavan oppilaan kasvattaminen. Tällaisella oppilaalla on positiivinen suhde luontoon ja kulttuuriin sekä aktiivinen suhde yhteiskuntaan. Tavoitteena on myös herättää oppilaassa halu elinikäiseen oppimiseen sekä antaa hänelle siihen tarvittavat valmiudet.

Opetuksen painotukset Savonlinnan normaalikoulussa

Savonlinnan normaalikoulun painoalueita ovat taito-, taide- ja viestintäkasvatus. Näiden avulla tuetaan ensisijaisesti oppilaiden

 • kykyä löytää ja kehittää omia taidollisia vahvuuksiaan sekä
 • kykyä ja rohkeutta ilmaista niitä eri tavoin.
Tavoitteena on oppilas, jolla on
 • myönteinen minäkuva
 • sosiaalisia taitoja sekä
 • rohkeutta viestiä.
Oppilas voi käyttää taitojaan ja vahvuuksiaan oppimaan oppimisessa ja oman työnsä arvioinnin opettelemisessa.
Koulun painoalueisiin pyritään:
 • näkemällä oppilas yksilönä ja vahvistamalla hänen tervettä itsetuntoaan
 • järjestämällä oppilaalle elämyksiä ja kokemuksia leikin, toiminnan ja ajattelun avulla hänen kokonaisvaltaisen kehittymisensä tukemiseksi
 • suunnittelemalla opetus vastaamaan oppilaan oppimisedellytyksiä.