Tutkimus- ja kehittämisstrategia

Itä-Suomen yliopisto

SAVONLINNAN NORMAALIKOULU

 

Tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoiminnan strategia 2010–2015 (TutKoKe-strategia)
Henkilötietoja päivitetty syyskuussa 2017

 1.    TutKoKe-toiminnan lähtökohdat

Savonlinnan normaalikoulu on Itä-Suomen yliopistoon kuuluva perusopetuksen vuosiluokkien 1-9 harjoittelukoulu. Oppilaiden kasvattamisen ohella koulun yhtenä tärkeänä tehtävänä on uuden pedagogisen tiedon soveltaminen ja tuottaminen tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoiminnan avulla ja tämän tiedon välittäminen opetusharjoittelijoille. Lisäksi koulun tehtävänä on kokonaisvaltainen opetuksen ja oppimisen laadun kehittäminen yhteistyössä yliopiston kanssa.

Itä-Suomen yliopiston missiona on tuottaa kansainvälisesti korkeatasoista tutkimustietoa ja koulutusta. Vuoteen 2015 ulottuvan yliopistostrategian mukaisesti Itä-Suomen yliopisto profiloituu vahvuusaloilleen ja tukee erityisesti Itä-Suomen kehitystä. Yliopiston filosofisen tiedekunnan kasvatustieteellisen tutkimuksen painoalat ovat:

 • opetus, oppiminen, opettajuus ja opetusteknologia
 • kasvatus, kulttuuri ja tieto
 • kehitys, elämänkulku ja ohjaus sekä
 • kansainväliset kasvatus- ja koulutuskysymykset

Tiedekunnassa kiinnitetään erityistä huomiota tutkimustoiminnan laadulliseen ja määrälliseen kehittämiseen näillä tutkimuksen vahvuusalueilla. Filosofiseen tiedekuntaan kuuluvan soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston kasvatustieteellinen tutkimus suuntautuu kasvatuksen, opetuksen, oppimisen ja oppimisympäristöjen sekä inhimillisen kasvun ja kehityksen kysymyksiin. Osaston tutkimuksen kaksi painoalaa ovat oppimisen ja oppimisympäristöjen sosiaalis-kulttuurinen tutkimus sekä kasvatus kestävään tulevaisuuteen. Tutkimuksen nouseva ala on integroiva taide- ja taitokasvatus.

Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston kasvatusalaa koskeva laadukas tutkimus luo pohjaa kansallisesti ja kansainvälisesti vetovoimaisille koulutusohjelmille ja jatkokoulutukselle ja tukee tutkimukseen perustuvaa laadukasta opetusta ja opettajankoulutusta. Tutkimus palvelee kasvatus-, koulutus- ja opetuskäytäntöjen kehittämistä.

Savonlinnan normaalikoulun TutKoKe-toiminnan lähtökohdat pohjautuvat näihin koko yliopiston, filosofisen tiedekunnan ja soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoiminnan tavoitteisiin ja painotuksiin. Harjoittelukoulun lehtoreiden tehtäviin kuuluu yliopistolain mukaisesti erilaista tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoimintaa, joten harjoittelukoulujen opettajat ovat työnkuvansa perusteella kehittäjäopettajia.

Savonlinnan normaalikoulun TutKoKe-toiminta linkittyy vahvasti myös koko Suomen harjoittelukoulujen yhteiseen, vuoteen 2020 tähtäävään strategiaan, jonka mukaisesti:

 • Harjoittelukouluverkosto kehittää tutkimusorientoitunutta ohjattua harjoittelua.
 • Harjoittelukoulut mahdollistavat henkilöstön tutkimus- ja kokeilutoimintaa ja luovat edellytykset yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen.
 • Harjoittelukoulut toimivat tutkimusympäristöinä ja luovat edellytyksiä tutkimukselle ja sen edellyttämälle yhteistyölle.

Harjoittelukoulujen strategian mukaisesti harjoittelukoulut lähtevät mukaan ja liittyvät yliopiston tutkimushankkeisiin ja koulut ovat aloitteellisia tutkimus-, kokeilu- ja kehittämisideoidensa esille nostamisessa. Harjoittelukoulut verkottuvat keskenään TutKoKe-toiminnassa, mikä mahdollistaa:

 • yhteiset tutkimus-, kokeilu- ja kehittämishankkeet,
 • eri alueiden asiantuntijoiden yhteistyön,
 • yhteisen rahoituksen hakemisen sekä
 • eri yliopistojen tutkimustoiminnan välittymisen harjoittelukoulujen kautta.

 

2.    TutKoKe-toiminnan tavoitteet

Savonlinnan normaalikoulun TutKoKe-toiminnan tavoitteena on

 • osana Itä-Suomen yliopistoa ja Suomen harjoittelukouluverkostoa toteuttaa näiden tahojen strategisia linjauksia yhteistyössä eri tutkimustahojen kanssa sekä
 • kehittää koulun opetusta tiedeperustaisesti ja omaa koulua aiempaa vahvemmin tutkimus-, kokeilu- ja kehittämiskouluksi.

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tässä strategiassa määritellään toimenpiteitä, joiden avulla TutKoKe-toiminnasta tulee vuoteen 2015 mennessä luonteva osa Savonlinnan normaalikoulun toimintaa.

 

3.    Tavoitteiden toteuttaminen

3.1  TutKoKe-koordinaattori

Savonlinnan normaalikoulun uudeksi TutKoKe-koordinaattoriksi valittiin vuonna 2017 Katarina Liljeqvist. TutKoKe-koordinaattorin tehtävänä on

 • toimia linkkinä muiden harjoittelukoulujen TutKoKe-ryhmiin,
 • olla yhteyshenkilönä normaalikoulun ja Savonlinnassa toimivan soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston välillä,
 • kutsua koolle koulun oma TutKoKe-ryhmä, joka puolestaan on normaalikoulun oma tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoiminnan tukiryhmä,
 • koota lukuvuoden aikana opettajakunnalta ideoita ja aiheita tutkimus-, kokeilu- ja kehittämisteemoiksi sekä
 • koota ja päivittää koulun asiantuntijarekisteriä.

 

3.2  TutKoKe-tiimi ja -yhteistyöryhmä

Varsinaisesta tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistehtävien toteutuksesta normaalikoulussa vastaa koulun TutKoKe-tiimi. Tiimiin kuuluvat:

 • Mikko Ripatti, johtava rehtori, TutKoKe-toiminnan hallinnointi
 • Katarina Liljeqvist, rehtoria avustava opettaja, TutKoKe-koordinaattori
 • Merja Kuosmanen, lehtori, jäsen
 • sekä kaksi myöhemmin nimettävää TutKoKe-toiminnassa mukana olevaa jäsentä.

 TutKoKe-tiimin ja Savonlinnassa toimivan filosofisen tiedekunnan tutkijayhteisön välille luodaan kevään 2011 aikana TutKoKe-yhteistyöryhmä, jonka tehtävänä on suunnitella ja koordinoida normaalikoulun ja tiedekunnan yhteisiä tutkimus-, kokeilu- ja kehittämis-hankkeita sekä kehittää yhteinen TutKoKe-toimintamalli, jossa yhdistyvät yliopistossa tehtävä tutkimustyö, opiskelijoiden opinnäytetyöt sekä koulun pedagoginen kehittäminen.

 

3.3. TutKoKe-toiminnan resurssointi ja arviointi

Koulun budjetista osoitetaan jatkossa vuosittain varat tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoimintaan, minkä lisäksi TutKoKe-toimintaan voidaan hakea myös ulkopuolista rahoitusta. TutKoKe-toiminnan koordinoimiseen varataan vuosittain harjoittelukoulujen yhteisen sopimuksen mukainen resurssointi. Johtava rehtori tekee päätökset resurssien jakamisesta sekä TutKoKe-hankkeisiin kohdennettavasta rahoituksesta kuultuaan koulun TutKoKe-tiimiä ja johtoryhmää.

Tutkimustoiminta kuvataan vuosittain koulun työsuunnitelmassa. Koulun TutKoKe-hankkeista tehdään suunnitelmat koulun johtoryhmälle ja näistä hankkeista raportoidaan vuosittain. Kokeilujen ja tutkimusten tuloksista raportoidaan mahdollisuuksien mukaan erillisissä julkaisuissa, kansallisissa ja kansainvälisissä kongresseissa ja koulutustilaisuuksissa.

Opettajien työsuunnitelmiin pyritään jatkossa varaamaan aikaa myös tutkimustyöhön.

Koulun tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoiminnassa mukana olevista kootaan asiantuntijarekisteriä, jossa ovat tiedot jokaisen henkilön asiantuntijuusalueesta, tieteellisistä julkaisuista, kokeilujulkaisuista, tuotetuista oppimateriaaleista ja osallisuudesta tutkimus-, kokeilu- ja kehittämishankkeisiin. Henkilöstön pitämät täydennyskoulutukset ja esitelmät kansainvälisissä sekä kansallisissa konferensseissa ja seminaareissa kirjataan CRIS-järjestelmään. Tutkimustoiminnan määrää ja laatua arvioidaan CRIS-järjestelmään kirjattujen tietojen perusteella.