H2 – Opetuksen perusteiden harjoittelu

Harjoittelukalenteri:

Harjoittelukalenteri

 

Ajoitus: viikot 36-44,  4.9. – 3.11.2017

Laajuus: 7 op

Yleiskuvaus 

Opetuksen perusteiden harjoittelu (H2) suoritetaan opintojakson Yhteisöllisen oppimisprosessin perusteet yhteydessä. Lähtökohtana on opetus- ja opiskeluprosessin suunnittelun, ohjauksen ja arvioinnin opetus- ja oppimisteoreettiset näkökulmat, jotka harjoittelun aikana konkretisoituvat.

Opetuksen perusteiden harjoittelussa keskeistä on opetuksen perustaitojen kuten suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin harjoittelu. Opetuksen toteutuksessa olennaista on oppilaiden motivointi ja aktivointi, erilaiset opetusmenetelmät ja vaihtelevat työtavat, tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen  opetuksessa, opetustapahtuman johtaminen sekä erilaisten oppilaiden ja opiskelustrategioiden huomioon ottaminen. Lisäksi harjoittelussa kiinnitetään huomiota yleisen tuen muotoihin.

Opetuksen perusteiden harjoittelu (H2)  toteutetaan luokanopettajakoulutuksen osalta normaalikoulussa sekä kotitalous- ja tekstiilityön koulutuksen osalta osittain Savonlinnan kaupungin ja lähikuntien kouluissa.

H2 tarjoaa mahdollisuuksien mukaan käytännöllisiä ja teoreettisia virikkeitä sivuaine- ja tutkielmaopinnoille.

Tavoitteet

Opetuksen perusteiden harjoittelun  suoritettuaan opiskelija

  1. Osaa soveltaa opetussuunnitelmaa opetusta ja kasvatusta ohjaavana asiakirjana.
  2. Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida opetustaan soveltaen oppimisteorioita sekä käyttää opetuksessaan erilaisia opetusmenetelmiä, työtapoja sekä tieto- ja viestintäteknologiaa.
  3. Tunnistaa oppilaiden erilaisia oppimistarpeita ja osaa rakentaa tarkoituksenmukaisia opiskeluympäristöjä ja yleisen tuen muotoja.
  4. Osaa ohjata oppilaiden opiskelutaitojen kehittymistä ja arvioida oppilaiden opiskelu- ja oppimisprosessia sekä oppimisen tuloksia.
  5. Tunnistaa ja osaa kuvata moniammatillisen yhteistyön toimintatapoja ja arvioida jaetun asiantuntijuuden merkitystä työyhteisössä.
  6. Osaa soveltaa yhteisopettajuutta opetuksessaan.
  7. Osaa reflektoida opetuskokemuksiaan, oppijoita, oppimista ja opetusmenetelmiä koskevan praktisen ja teoreettisen tiedon avulla.

 

H2 toimintasuunnitelma 2016

Luokka-ja ainejako 2017

 

1.OHJAAJATAPAAMINEN (ohjaajat ja ohjaajatapaamisten aikataulut päivittyvät elokuun aikana)

1a

1b

2a

2b

3a

3b

4a

4b

5a

5b

6a

6b

Musiikki

Liikunta

Käsityö

Käsityö

 

 

HARJOITTELUN LOMAKKEET

Jaksosuunnitelma

Opetustilanteen suunnitelmalomake 

Opetustilanteen suunnitelmalomake – ohjeet

oppituntien suunnittelu ja valmistelu

Oppilaan-toiminnan-observointi

Sanaton viestintä

Kuvanauha-itsearviointi

Opetuksen seuraaminen-vertaispalaute

Opetustilanteen seurantatehtävät

Monialainen oppimiskokonaisuus Suunnittelulomake SNOR

Monialaisen oppimiskokonaisuuden suunnittelupohja

Raportointiohjeet

yop-opetustilanteen-seurantatehtava (integroituva kurssi)


H2 – HARJOITTELUN SUURRYHMÄOHJAUKSET

Info ma 4.9. klo 8.15-9.45,  A 118 / johtava rehtori Mikko Ripatti, lehtorit Kirsi Kaiponen ja
Sirpa Koivuniemi-Luoma-aho

Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi ti 5.9. klo 14.15-15.45 /ohjaavat lehtorit, luokka-asteittain

OPS 2016 -perusteet ke 13.9. klo 14.15-15.45 / perusasteen rehtori Heli Lepistö, normaalikoulun sali

Tieto-ja viestintäteknologian mahdollisuudet opetuksessa ma 18.9. klo 8.15-9.45,  A 216
IT-suunnittelija Aleksi Komu

H2-palautetilaisuus ja best practices ke. 1.11.2017 klo 14.15-15.45,  normaalikoulun sali


H2 – Lukemaan ja kirjoittamaan opettaminen
Aloitussuurryhmäohjaus ke 6.9. klo 8.00-9.00 / lehtori Sanna Metsälä

Suunnittelun ohjaus 1 – ke 11.10. klo 13.15-14.45   1a/KiPy   a-luokat,  1b/SaMe  b-luokat
Suunnittelun ohjaus 2 – ke 18.10. klo 13.15-14.45  paikat kuten edellä

Suunnittelun ohjaus 1 – pidettävä tunti ma 16.10. klo 11.15-12.00 ja palaute
Suunnittelun ohjaus 2 – pidettävä tunti ma 30.10. klo 11.15-12.00 ja palaute

LUKI-palautetilaisuus ke 1.11. ke 8.15-9.45 normaalikoulun sali

 

SUUNNITTELUN TUEKSI

liikunnanopetuksen_suunnittelu

tekstiilityön jakson suunnittelu