6.5 Arvioinnin kohteet

Arviointi kohdistuu oppilaan oppimiseen, työskentelyyn ja käyttäytymiseen. Luotettava arviointi edellyttää näiden osa-alueiden monipuolista havainnointia ja dokumentointia.

Oppimisen arviointi sisältää opinnoissa edistymisen ja osaamisen tason arviointia sekä palautteena antamista niistä. Edistymistä tarkastellaan suhteessa aiempaan osaamiseen ja tavoitteisiin.

Oppilaiden työskentelytaitojen kehittäminen on yksi opetuksen keskeisistä tavoitteista. Työskentelytaitoihin sisältyy taito suunnitella, säädellä ja arvioida omaa työtään sekä taito toimia vastuullisesti ja toimia rakentavassa vuorovaikutuksessa. Työskentelytaitoja harjoitellaan eri oppiaineissa, monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa ja koulun muussa toiminnassa. Työskentelyn arviointi on osa oppiaineissa tehtävää arviointia ja arvosanan muodostamista.

Käyttäytymisen ohjaus sekä käyttäytymiseen liittyvien tietojen ja taitojen opettaminen ovat osa koulun kasvatustehtävää. Oppilaita ohjataan huomioimaan muut ihmiset ja ympäristö sekä noudattamaan yhteisiä toimintatapoja ja sääntöjä. Asiallinen, tilannetietoinen käyttäytyminen ja hyvät tavat ovat tärkeitä. Käyttäytymistä arvioidaan ja ohjaavaa palautetta annetaan suhteessa käyttäytymiselle asetettuihin tavoitteisiin. Käyttäytymisen tavoitteet perustuvat koulun kasvatustavoitteisiin, koulun toimintakulttuurin periaatteisiin ja järjestyssääntöihin.

6.6 Opintojen aikainen arviointi