6.3 Itsearvioinnin ja vertaisarvioinnin periaatteet

Opetuksessa kehitetään oppilaiden edellytyksiä itsearviointiin antamalla tilaa oppimisen ja opintojen edistymisen pohdintaan ja kehittämällä itsearviointitaitoja. Oppilaita ohjataan niin yksilöinä kuin ryhmänä havainnoimaan oppimistaan ja sen edistymistä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä. Tarkoitus on, että opettajat auttavat oppilaita ymmärtämään tavoitteet ja etsimään niiden saavuttamiseksi parhaita toimintatapoja.

Alemmilla vuosiluokilla itsearviointitaitoja kehitetään auttamalla oppilaita tunnistamaan onnistumisiaan ja vahvuuksiaan koulutyössä sekä tulemaan tietoiseksi työlle sovittavista tavoitteista.

Opetusryhmän yhteistä arviointikeskustelua käytetään paljon, annetaan myönteistä palautetta ja osoitetaan, miten monenlaisin tavoin jokainen voi onnistua työssään. Ylemmillä luokilla huomion kiinnittäminen onnistumisiin ja vahvuuksiin on edelleen tärkeää, mutta oman oppimisen ja opintojen edistymisen tarkastelu voi olla analyyttisempaa. Se ohjaa oppilaita toimimaan yhä itseohjautuvammin.

Myös tällöin opettajien on tärkeä kehittää oppilaiden keskinäistä arviointikeskustelua eli vertaisarviointia osana ryhmän työskentelyä. Näin oppilailla on mahdollisuus oppia antamaan ja saamaan rakentavaa palautetta. Itsearvioinnin ja vertaisarvioinnin avulla jokainen oppilas voi tulla tietoisiksi edistymisestään ja ymmärtää, miten itse voi vaikuttaa oppimiseensa ja koulutyössä onnistumiseen.

Arviointia tapahtuu kaikissa vuorovaikutustilanteissa koulussa. Arviointi on keskeinen osa opettajan työtä. Merkittävä osa oppilaan oppimisidentiteettiä rakentuu saadun palautteen kautta.

Itsearviointi ja vertaisarviointi kohdistuvat työskentelyyn, oppimiseen ja käyttäytymiseen. Arvioinnin tulee edistää oppilaiden osallisuutta sekä vuorovaikutteisia ja ratkaisukeskeisiä toimintatapoja. Itsearviointi ja vertaisarviointi ovat erityisesti osa ryhmän työskentelyä. Itsearvioinnin ja vertaisarvioinnin pitää olla monipuolista, jatkuvaa ja vuorovaikutteista. Itsearviointia ja vertaisarviointia toteutetaan jatkuvasti osana oppimisprosessia.

Arviointikeskustelussa huoltajan, oppilaan ja opettajan vastavuoroinen keskustelu on tärkeää. Arviointikeskustelussa pohditaan oppilaan edistymistä ja asetetaan tavoitteita tulevalle työskentelylle. Arviointiprosessia dokumentoidaan jatkuvasti.

6.4 Arvioinnin vuosi