6.2 Arviointia tukevat työtavat

monipuolista

Koulu vaikuttaa merkittävästi siihen, minkälaisen käsityksen oppilaat muodostavat itsestään oppijana ja ihmisenä. Erityisen suuri merkitys on opettajien antamalla palautteella. Monipuolinen arviointi ja siihen perustuvan ohjaavan palautteen antaminen ovat opettajien keskeisiä pedagogisia keinoja oppilaiden koko kehityksen ja oppimisen tukemiseen. Kouluissa kehitetään arviointikulttuuria, jonka keskeisiä piirteitä ovat

  • rohkaiseva ja yrittämään kannustava ilmapiiri
  • oppilaiden osallisuutta edistävä, keskusteleva ja vuorovaikutteinen toimintatapa
  • oppilaan tukeminen oman oppimisprosessinsa ymmärtämisessä sekä oppilaan     edistymisen näkyväksi tekeminen koko oppimisprosessin ajan
  • arvioinnin oikeudenmukaisuus ja eettisyys
  • arvioinnin monipuolisuus
  • arvioinnin avulla saadun tiedon hyödyntäminen opetuksen ja muun koulutyön suunnittelussa.

Hyvä monimuotoinen arviointikulttuuri perustuu vuorovaikutukseen, jonka keskiössä on oppija. Yhteistyö ja vastavuoroinen keskustelu ja kohtaaminen ovat tärkeitä. Oppilaan ja kodin on saatava jatkuvaa ja riittävää tietoa oppilaan koulutyön edistymisestä.

formatiivinen_arviointi

Savonlinnan normaalikoululla arviointi on luonteeltaan formatiivista eli kehittävää. Vaihtelevat arviointikäytänteet tukevat erilaisia oppijoita ja rikastuttavat opetusta. Opettajat ja opettajaopiskelijat hyödyntävät laajasti monimuotoisia arviointimenetelmiä eri oppiaineissa ja oppiaineiden välisessä integraatiossa. Tämä tukee myös laaja-alaisen osaamisen kehittymistä. Oppilas harjoittaa itse- ja vertaisarviointitaitoja sekä osoittaa oppimistaan monipuolisilla, vaihtelevilla ja oppijalähtöisillä tavoilla. Tavoitteiden pohtiminen ja oman oppimisen edistymisen tarkastelu suhteessa tavoitteisiin on merkittävä osa oppilaan itsearviointitaitojen kehittymistä. Uusi opetusteknologia toimii oppimisprosessin arvioinnin sekä dokumentoinnin tukena.

6.3 Itsearvioinnin ja vertaisarvioinnin periaatteet