4.1 Toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavat periaatteet

toimintakulttuuri

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 on määritellyt seitsemän koulujen toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavaa periaatetta.

Tavoitteena on luoda toimintakulttuuri, joka edistää oppimista, osallisuutta, hyvinvointia ja kestävää elämäntapaa. Periaatteiden toteuttamiseksi tarvitaan paikallisten tarpeiden ja mahdollisuuksien huomioon ottamista, yhteistyötä huoltajien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa sekä oppilaiden aitoa mukanaoloa yhteisön kehittämisessä.

Toimintakulttuurin keskiössä on oppiva yhteisö. Oppivan yhteisön tavoitteita on kannustava, rohkaiseva, myönteinen ilmapiiri. Kouluyhteisö , jossa jokainen saa olla oma itsensä. Keskeisenä oppivan yhteisön kehittämiskeinoja on pyrkiä monipuoliseen yhteistyöhön opetushenkilöstön, oppilaiden, kotien sekä muiden verkostojen kanssa. Oppimisen ilo ja oppimismotivaatioon panostaminen koulutyössä edistää oppivan yhteisön kehittymistä. Oppiva yhteisö arvioi vuosittain omaa toimintaansa ja arviointityöhön osallistuvat kaikki.

4.2 Toimintakulttuurin periaatteita edistäviä toimintatapoja koulun arjessa