4. Yhtenäisen perusopetuksen toimintakulttuuri

IMG_1297

Toimintakulttuuri on kokonaisuus, joka muodostuu

  • säädöksistä sekä paikallisista ja koulujen omista suunnitelmista
  • johtamisrakenteista ja työn organisoinnista
  • oppimiskäsityksestä ja pedagogiikasta
  • vuorovaikutuksesta ja ilmapiiristä.

Toimintakulttuuri vaikuttaa kaikkien päivittäiseen hyvinvointiin ja koulutyön mielekkyyden kokemukseen. Tulevaisuuden kannalta olennaisia ovat toimintakulttuurin vaikutukset erityisesti oppilaiden identiteettiin ja osaamiseen.

Koulujen toimintakulttuureilla on kehittyvä luonne. Toimintakulttuurin merkitys oppilaiden kasvun kehittymisen kannalta on suuri. Toimintakulttuurin tehtävänä on tukea oppimaan innostumista, vuorovaikutusta ja hyväntahtoisuutta yhteisöissä ja rakentaa hyvinvointia. Koulujen on panostettava kestävän hyvinvoinnin kehittämiseen. Koululla on merkittävä rooli kuinka oppija kokee ympäröivän maailman suhteessa omaan itseen. Koulun on tuettava oppijaa hallitsemaan omaa arkeaan ja toimimaan ympäröivän maailman haasteiden edessä sekä kokemaan itsensä merkitykselliseksi. Tämän hallinnan kautta kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kokemus on mahdollinen.

4.1 Toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavat periaatteet