2. Perusopetus yleissivistyksen perustana

Perusopetus luo perustan oppilaiden yleissivistykselle. Kunta on velvollinen järjestämään perusopetusta alueellaan asuville oppivelvollisuusikäisille. Perusopetuksen järjestämistä ohjaavat velvoitteet nousevat perustuslaista, perusopetuslaista ja -asetuksesta, valtioneuvoston asetuksista sekä opetussuunnitelman perusteista. Opetuksen järjestämisessä otetaan huomioon myös velvoitteet, jotka tulevat muusta lainsäädännöstä sekä kansainvälisistä sopimuksista, joihin Suomi on sitoutunut. Perusopetus rakentuu yhteiselle arvoperustalle ja käsitykselle oppimisesta.

Perusopetuslaki 1998, 2003, 2010

Oppilas- ja oppilashuoltolaki 2013

YK:n yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julistus 1948

Suomen perustuslaki 1999

Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 1986

2.1 Savonlinnan normaalikoulun arvoperusta