1.3 Paikallisen ja koulukohtaisen opetussuunnitelman arviointi ja kehittäminen

Opetuksen järjestäjän tehtävänä on arvioida antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta sekä osallistua toimintansa ulkopuoliseen arviointiin. Arvioinnin tarkoitus on koulutuksen kehittäminen ja oppimisen edellytysten parantaminen. Paikallisen opetussuunnitelman ja lukuvuosisuunnitelman toteutumisen seuranta, säännöllinen arviointi ja kehittäminen ovat osa tätä tehtävää.

Opetuksen järjestäjän ja koulujen itsearvioinnissa voidaan hyödyntää kansallisten arviointien ja kehittämishankkeiden tuloksia sekä perusopetuksen valtakunnallisia laatukriteereitä. Yhteistyö oppilaiden, huoltajien ja muiden toimijoiden kanssa edistää avointa ja rakentavaa itsearviointia.
Muutokset opetussuunnitelman perusteissa edellyttävät vastaavien muutosten tekemistä paikalliseen opetussuunnitelmaan ja viemistä käytäntöön. Opetuksen järjestäjä voi tarkistaa opetussuunnitelmaansa ja parantaa sen laatua ja toimivuutta myös paikallisista tarpeista lähtien ja kehittämistyön tuloksia hyödyntäen.

Koulut arvioivat perusopetuksen opetussuunnitelman toteutumista vuosittain. Arvioinnissa hyödynnetään eri kehittämishankkeiden tuloksia (mm. Kiva- kysely ja hyvinvointikysely) ja [perusopetuksen valtakunnallisia laatukriteerejä].

Kouluilla on nimettyinä vuosittain opetussuunnitelman arvioinnin toteuttamisesta vastaava työryhmä. Laajempi arviointityö toteutetaan kunnan perusopetuksen opetussuunnitelman ohjausryhmässä. Arviontityöhön osallistetaan koko työyhteisö, oppilaat, huoltajat ja eri sidosryhmiä. Opetussuunnitelman toteutumisen ja kehittämistarpeiden arvioinnin kohteena ovat mm.seuraavat osa- alueet:

1. Arvopohja
2. Oppimiskäsitys (jossa oppija aktiivisessa roolissa ja oppivaa yhteisöä kehittävä)
3. Toimintakulttuuria kehittävät periaatteet
4. Monialaiset oppimiskokonaisuudet
5. Laaja- alainen osaaminen
6. Koulun tason itsearviointi (mm. profilaatioalueiden arviointi, Kiva- kysely, valtakunnallinen hyvinvointikysely)
7. Lukuvuosisuunnitelma

2. Perusopetus yleissivistyksen perustana