Oppimiskäsitys

Future Classroom 2020 –
Uusi oppimiskäsitys tulevaisuuden oppimisympäristön kehittämisen lähtökohtana

Nopeasti muuttuva maailma edellyttää uuden tiedon ja uusien innovaatioiden järjestelmällistä luomista organisaatioiden ja tiedonalojen perinteisiä rajoja rikkovissa verkostoissa. Oppimisen tuloksellinen toiminta edellyttää varhaista älyllistä sosialisaatiota ja niitä vastaavien yksilöllisten ja kollektiivisten valmiuksien kehittämistä. Keskeinen osa oppilaan opetuksesta tapahtuu luokkahuonekontekstissa, mutta yhä lisääntyvässä määrin myös sen ulkopuolella. Oppimisen ja erityisesti oppimisympäristöjen haasteina ovat perinteisen luokkahuoneen ja koulun ulkopuolella sijaitsevat yhteiset rajapinnat. Nykyisenä haasteena on integroida yhteen luokkahuoneessa, koulun ulkopuolisissa oppimisympäristöissä (esim. museot) sekä virtuaalimaailmassa tapahtuva oppiminen. 

Nykyisissä opetus- ja oppimiskäytänteissä korostuu yksinkertaisiin tietosisältöihin kohdistuva vastaanottava yksilöllinen oppiminen (vrt. PISA). Tulevaisuuden haasteisiin vastaaminen edellyttää, että oppilailla on koulun alusta lähtien kokemuksia itseohjautuvasta ja yhteisöllisestä monimutkaisten ongelmien ratkaisemisesta. Nykyisten oppimiskäytäntöjen kohteena on liian usein kapea-alainen ja fragmentoitunut tieto pikemmin kuin kokoavan ymmärryksen ja yhtenäistävien tietorakenteiden muodostuminen. Tutkimushankkeen tavoitteena on kehittää design-tutkimuksen menetelmin simulaatio, jossa yhdistyy uusin oppimisnäkemys uusimmalla teknologialla tuettuun oppimisympäristöön.Hanke on oppimisen ja oppimisympäristöjen perustutkimusta ja tuloksia tullaan hyödyntämäänopettajankoulutustehtävän ohella  koulun peruskorjauksessa.

Asiasanat: oppiminen, oppimisympäristöt, ubiikki teknologiaympäristö