Hanke-esittely

Hankkeen tausta

Future Classroom 2020 on Savonlinnan normaalikoulun kehittämishanke. Hankkeen tavoitteena on luoda uuteen oppimiskäsitykseen liittyvä tulevaisuuden oppimisympäristö. Hankkeen oppimisteoreettisina käsitteinä ja viitekehyksenä ovat coteaching (yhteisopettaminen) ja collaborative design learning (yhteistoiminnallinen suunnittelemalla oppiminen).

Hanke pyrkii yhdistämään uusimman oppimisteoreettisen näkemyksen uusimpiin opetusteknologisiin ja oppimisympäristöihin liittyviin ratkaisuihin. Hankkeen avulla edistetään Savonlinnan opettajankoulutuksen oppimiseen liittyvää tutkimusta. Koulun kannalta keskeisenä tavoitteena on pilotoida tulevan peruskorjauksen yhteydessä toteutettavaan varustamiseen liittyviä ratkaisuja.

Valtakunnallisesti tarkastellen hankkeen tavoitteena on oppimisen keskiöön rajattu tutkimus, jolla halutaan innovoida ja kehittää luokkakontekstiin liittyviä käytäntöjä vahvistamalla lasten, nuorten ja kotien osallisuutta oppimisprosessissa. Tavoitteena ei ole muuttaa koko koulua yhdellä kertaa, vaan lähteä sen perusosasta, luokkayhteisöstä, jonka muodostavat luokan opettaja(t) ja oppilaat sekä heidän taustayhteisönsä.

Hanke on Opetushallituksen rahoittama eOppimisen hanke.

Hankkeen tavoitteet:

  • Oppimisympäristöstä oppimisen ekosysteemiin
  • Opetusteknologiasta oppimisteknologiaan
  • Painetusta materiaalista sähköisiin välineisiin ja materiaaleihin
  • Painavasta koulurepusta kevyeen
  • Yksin oppimisesta yhdessä oppimiseen

Lähtökohta:

1. ”Uuden koulun” pedagogiikka:

a) Muodolliseen opettamiseen käytettävää aikaa tulisi vähentää ja lisätä henkilökohtaiseen opiskeluun käytettävää aikaa.
b) Tukea oppilaita oppimaan ja harrastamaan asioita, joihin heillä on intohimoa > motivointi elinikäiseen oppimiseen.
c) Tiedollisten taitojen mittaamisesta motivaation mittaamiseen > miten koulu on onnistunut tukemaan lasta löytämään oman oppimisensa intohimon, omat vahvuutensa? Keskeistä elinikäistä oppimista ajatellen ja koulullemme yhtenäisenä peruskouluna, josta 9. lk jälkeen lähdetään jatkamaan opintoja.
d) Neuvottelu- ja empatiataitojen vahvistaminen ja teknologian käyttö tukemaan sosiaalisen pääoman vahvistamista.

2. Tässä testataan ennakkoluulottomasti siirtymistä painetusta oppimateriaalista sähköiseen oppimateriaaliin ja niiden käyttöön; oppi- ja tehtäväkirjat (siltä osin kuin tarvitaan) sähköisenä esim. iPadeille pdf:nä, sähköiset oppimisalustat, uudet arviointityökalut oppilaalle ja opettajille, ajanmukaisena pysyvät sisällöt. Tämän kautta etenemme strategiamme mukaisesti sähköisten materiaalien käyttöön ja pysymme toivon mukaan kehityksen kärjessä. Se pakottaa meitä myös tarkastelemaan uudelleen pedagogiikkaamme tulevaisuutta silmällä pitäen.